Поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

"КЪМПИНГ ЮЖЕН БРЯГ" ЕООД е дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с , ЕИК 202039452, със седалище и адрес на управление: област Бургас, община Созопол, гр. Черноморец 8142, местност "АКЛАДИ-ЧЕИРИ", къмпинг "Градина". Електронна поща: office@campinggradina.com, интернет страница: https://campinggradina.com/ Спечелването и запазването на доверието Ви е важно за нас. Защитата на личните Ви данни е отговорност, на която обръщаме много сериозно внимание. С настоящата Политиката за поверителност и защита на личните данни отчитаме неприкосновеността на личността и полагаме усилия за защита срещу неправомерно обработване на личните данни на физическите лица.

Настоящият документ съдържа информация по отношение начина на обработване на личните данни, типа лични данни, които се събират, целта на използване на събраните лични данни, достъпа на трети лица до тези данни, мерките за сигурност, които се предприемат по отношение на събраните лични данни, както и възможностите, с които разполагате във връзка с използването на предоставените от Вас лични данни. Всички лични данни се събират и обработват в съответствие с действащото в България законодателство в областта на защита на личните данни.

Личната информация, която ни предоставяте.

"Къмпинг Южен Бряг" ЕООД събира и обработва информацията, която Вие сте се съгласили да ни предоставите доброволно. Във връзка с целите, посочени по-долу, когато използвате сайта https://campinggradina.com/ Вие следва да дадете изрично съгласието си посредством отбелязване в поле за отметка (CheckBox), което се появява като квадратна кутийка с придружаващ я текст. Когато е направен избор, се появява отметка

в кутийката, с оглед на което Вие вече сте дали съгласието си Вашите лични данни да бъдат обработвани от "Къмпинг Южен Бряг" ЕООД За реализиране на заявяване и потвърждаване на резервация, "Къмпинг Южен Бряг" ЕООД събира и обработва следните видове данни: а/При резервация, чрез уеб сайт: - Име и фамилия на лицето за контакт; - e-mail адрес и телефон на лицето за контакт; б/ При резервация по телефон: - телефон за обратна връзка и e-mail адрес за потвърждение на резервацията - Име и фамилия на лицето за контакт; Тези данни се съхраняват до реализиране на резервацията. След това данните се унищожават и тяхното последващо обработване е невъзможно.

За целите на настаняването на гости в Къмпинг Градина, администратора обработва и съхранява следните данни: ЕГН / ЛНЧ; Име на лицето (за български граждани - на кирилица, за чужденци - на латиница, съгласно националния документ); Дата на раждане; Пол; Гражданство; Номер на лична карта/ валиден национален документ за самоличност; Държава, издала националния документ.

Данните, които се събират за целите на регистрацията, се събират на основание Чл. 116, ал.2 от Закона за туризма и са нужни за воденето на регистър за настанените туристи. Данните се съхраняват за период от 5 /пет/ календарни години.

За целите на директния маркетинг, включително анализиране и профилиране на целевите аудитории и за проследяване удовлетвореността на нашите клиенти, ние обработваме следните данни: e-mail адрес; IP адрес; Местоположение; Език; Години; Пол; Интереси; Поведение на потребителите на сайта https://campinggradina.com/

За обработването и съхраняването на тези данни е необходимо изрично съгласието на субекта на данни.

Целта на събирането на тези данни е да Ви предоставим персонални предложения и услуги, отговарящи на Вашите нужди и очаквания.

Принципи на обработването

При обработване на личните данни, ние спазваме следните принципи: - законосъобразност – при събирането, обработването и съхранението на Вашите данни, ние спазваме разпоредбите на приложимото българско и европейско законодателство; - добросъвестност и прозрачност – данните, които събираме, обработваме и съобразно настоящата политика за поверителност, която е достъпна за всеки един потребител; - съотносимост на обработката с целите и свеждане на данните до минимум – видовете данни, които събираме, са сведени до минимум, съобразно целите, за които се обработват. Целите, за които се обработват Вашите данни, са тези, за които сме получили съгласието Ви; - ограничение на съхранението – обработваме и съхраняваме получените данни, за период от време, съобразно целите, за които са нужни и съобразно Вашето съгласие. - съгласие на потребителите за обработка на данните - за да използваме Вашите данни за маркетингови цели, с цел подобряване на услугите, които Ви предоставяме, ние трябва да получим Вашето изрично съгласие за това.

Какви процедури по осигуряване на сигурността предприема "Къмпинг Южен Бряг" ЕООД, за да осигури безопасността на Вашите лични данни?

В съответствие с приложимите нормативни актове за защита на личните данни, ние спазваме задължителните процедури, за да предотвратим неупълномощен достъп до и неправилното използване на лични данни.

Ние използваме съответните бизнес системи и процедури, за да защитаваме и осигурим безопасността на личните данни, които ни предоставяте. Ние също така използваме процедури по осигуряване сигурността и технически и физически забрани за достъп и употреба на лични данни на нашите сървъри. Само оторизиран персонал има достъп до лични данни, за целите на тяхната работа, свързана с предоставяне на услуга на съответния клиент/потребител.

Какви права имате?

Притежавате права, съгласно приложимото законодателство по отношение на личните данни, които съхраняваме за Вас, а именно:

 1. оправомощени сте да изискате достъп и да получите информация по отношение личните данни, които се съхраняват за Вас, както и информация, касаеща целите на обработването, категориите лични данни, получателите, пред които е възможно да бъдат разкрити личните Ви данни и друго;

 2. имате право по всяко време да поискате коригиране на неточни данни, свързани с Вас, както и допълване на непълните данни, ако това е целесъобразно и/или необходимо с оглед целта, с която данните се обработват;

 3. по всяко време можете да оттеглите съгласието си за използване на личните Ви данни, което сте предоставили в предходен момент. В този случай, оттеглянето на съгласието Ви за използването или обработването на личните Ви данни може да доведе до невъзможност да се възползвате от определени продукти или услуги, предоставяни от нас;

 4. Ако прецените, че не желаете "Къмпинг Южен Бряг" ЕООД да обработва личните Ви данни, Вие имате право да бъдете „забравени“, т.е. можете по всяко време да поискате личните Ви данни да бъдат изтрити при наличие на някое от следните основания: 4.1.личните Ви данни повече не са необходими за целите, за които са били събирани или обработвани по друг начин; 4.2.в случай че сте оттеглили съгласието си за обработване на личните Ви данни; 4.3.ако личните Ви данни се обработват незаконосъобразно; 4.4. в случай че сте възразили срещу обработването на личните Ви данни; 4.5. други случаи, предвидени в законодателството, уреждащо защитата на личните данни;

 5. В редица случаи Вие имате право да поискате вместо изтриване на данните ограничаване на обработването на личните Ви данни;

 6. Също така имате право на възражение пред "Къмпинг Южен Бряг" ЕООД срещу обработването на личните Ви данни при наличие на законово основание за това;

 7. Не на последно място Ви се предоставя и възможност по всяко време и напълно безплатно да се откажете от Информационния бюлетин или друга информация за продукти и услуги на "Къмпинг Южен Бряг" ЕООД чрез използване на опцията за отписване, предоставяна във всеки електронен Информационен бюлетин или чрез използване на контактната форма в секцията „Връзка с нас“, находяща се в уеб сайта.

Всички изброени права може да упражните чрез подаване на писмено заявление в свободна форма, включително и чрез мейл, съдържащо най-малко следното:

 1. име, адрес и други данни за идентифициране на съответното физическо лице;

 2. описание на искането;

 3. предпочитана форма за предоставяне на информацията;

 4. дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция.

Подаването на заявлението е напълно безплатно. Срокът за разглеждане на заявлението е едномесечен, считано от датата на получаване на заявлението.

Кой е отговорен за обработването на лични данни на уебсайта на Къмпинг Южен бряг?

"Къмпинг Южен Бряг" ЕООД контролира обработването на лични данни на своят уебсайт. Ако имате въпроси или коментари относно тази Политика, моля, изпратете имейл на office@campinggradina.com и ние ще се свържем с вас.