ОБЩИ УСЛОВИЯ НА КЪМПИНГ "ГРАДИНА"

 

 1. Цените включват:
  • туристически данък
  • застраховка
  • паркомясто за едно превозно средство до оградата на къмпинга
  • до четири регистрирани лица в един парцел за една нощувка
 2. В цената са включени още:
  • Електрическо захранване до 10А /2,20 kW/с лични средства за свързване на летуващият на каравана, кемпер, палатка/
  • Водозахранване /с лични средства за свързване на летуващият на каравана, кемпер, палатка/
  • Ползване на санитарни помещения /душове, WC/
  • Сметоизвозване
 3. При резервация и настаняване, всеки е длъжен да се запознае, приеме и изпълнява задълженията си в Правилника за вътрешния ред на къмпинга, поместен на сайта на Къмпинг Градина и изложен на видно място на рецепция. Заедно с това  приема и настоящите общи условия. 
 4. Със заплащането на престой на територията на къмпинг "Градина" в брой или по банков път, лицето наело парцела декларира, че се е запознал и приел общите условия на "КЪМПИНГ ЮЖЕН БРЯГ" ЕООД и Правилника за вътрешния ред.
 5. За валидна се счита резервация, направена чрез използването на  резервационната форма на страницата на къмпинг "Градина", приети са общите условия и Правилника за вътрешния ред от страна на резервиращия/лицето наело парцела и  потвърдена от страна на „КЪМПИНГ ЮЖЕН БРЯГ“ ЕООД в рамките на 3 работни дни след постъпване на сумата по сметката.
 6. В случай на анулиране на резервацията, сумата от авансовото плащане се връща само при условие, че анулирането е извършено 21 /двадесет и един дни/ преди планираната дата на пристигане.
 7. В случай на анулиране, след този срок, "КЪМПИНГ ЮЖЕН БРЯГ"  ЕООД задържа 50% от авансово платената сума.
 8. В случай на анулиране на резервацията по време на престоя, "КЪМПИНГ ЮЖЕН БРЯГ" ЕООД  има право да задържи 50% от заплатената сума за неизползваните нощувки.
 9. Всички услуги в къмпинга се ПРЕДПЛАЩАТ в брой на рецепция, по банковата сметка на „КЪМПИНГ ЮЖЕН БРЯГ“ ЕООД или на ПОС Терминал на рецепция преди настаняване.
 10. Срок и начин на плащане на общата цена:
 • Капаро в размер на 50% от общата дължима сума за целия престой при резервация, в срок от 3 (три) работни дни след потвърждение от  страна на "КЪМПИНГ ЮЖЕН БРЯГ" ЕООД, че парцелът може да бъде нает.
 • Останалите 50% се заплащат минимум 21 /двадесет и един/ работни дни преди датата на настаняване в къмпинга, задължително преди настаняване.
 • В случай, че сумата не бъде заплатена в посочения срок, резервацията се анулира, а сума в размер на три нощувки, изчислена база ден, остава в полза на „КЪМПИНГ ЮЖЕН БРЯГ“ ЕООД.
 • При резервиране на парцел/бунгало по банков път, в основанието за плащане следва да бъде посочен номера на резервацията/бунгалото, периода на наемане, както и името на лицето на което е направена резервацията.
 1. Позволеният брой на лица, настанени в един парцел е до 4 /четири/ души. След  допълнително  заплащане, според действащ ценоразпис на Къмпинга,  в един парцел, могат да бъдат допуснати още до 3 /три/ лица, със статут на гостуващи туристи към къмпингуващия.
 2. Съгласно промените в Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК) и възможността за поставяне на къмпингуващи средства в обхвата на територията на „Къмпинг Градина“:
 • Разпоредбата на чл. 17а, ал.2 от ЗУЧК забранява поставянето на къмпингуващи средства, както и преминаването, паркирането и престоя на превозни средства, ремаркета и полуремаркета върху подвижни (бели) дюни, неподвижни дюни с тревна растителност (сиви дюни) и облесени дюни, попадащи в границите на зона «А» и зона «Б» или в урбанизираните територии след границите на «А».  Също така в чл. 17б, ал.1 ЗУЧК е въведена забрана за преминаване, паркиране и престой на превозни средства и ремаркета върху територията на морския плаж.
 • В тази връзка се забранява поставянето на къмпингуващи средства върху бели, сиви или облесени дюни, попадащи в територията на къмпинга.
 • Забранява се преминаване през териториите, паркиране и престой на превозни средства върху бели, сиви или облесени дюни.
 • При нарушаване на визираните разпоредби на чл. 10 а и чл. 17а и чл. 17б ЗУЧК законът предвижда налагане на имуществени санкции за юридическите лица или глоби за физическите лица, както  принудителни административни мерки в значителен размер, а именно:
 • Съгласно чл. 30, ал. 2 ЗУЧК глобата за поставяне на къмпингуващи средства и т.н. в бели, сиви и облесени дюни е в размер на 500  – 1000 лева, имуществена санкция в размер на  1000 до 3000 лв.; за преминаване и паркиране на превозно средство върху посочените видове дюни чл. 30, ал. 3 ЗУЧК предвижда  глоба в размер на 1000  до 3 000 лв., При повторно нарушение наказанието е глоба от 1 000 до 3 000 лева или имуществена санкция от 5 000 до 10 000 лв.
  1. Предвид гореизложеното и с оглед избягване на риска от налагането на санкции, следва да се придържате към следните ограничения при експлоатирането на къмпинга:
 • Всички територии от къмпинга, които са обозначени като бели, сиви или облесени дюни, ще бъдат заградени и маркирани с указателни табели или по друг начин, така че да е ясно, че върху тях не могат да се разполагат нито палатки, нито превозни средства. Разполагането къмпингуващи средства в района на къмпинга върху обозначени като бели, сиви или облесени дюни места е строго забранено, като нарушаването на тази забрана би била изцяло на отговорност на летовниците.
 • Къмпинг Градина ( Къмпинг Южен Бряг ЕООД) има право да изиска от летовниците-нарушители да изнесат незабавно разположените в забранените зони за къмпингуващи средства а така също, че в тези  случаи при налагане от компетентните органи на санкции на дружеството, опериращо къмпинга, същото ще има право на регресен иск срещу нарушителите.
 • Върху останалите територии, в които не попадат дюни, могат да се разполагат къмпингуващи средства
 1. Забранено е пренаемането и/или преотстъпване ползването на парцелите, караваните, кемперите, палатките, бунгалата на трети лица, нерегистрирани по надлежния ред на рецепцията на Къмпинга. Неизпълнението на това задължение е основание за едностранно, предсрочно прекратяване на наемното правоотношение от страна на "КЪМПИНГ ЮЖЕН БРЯГ" ЕООД. След прекратяване на наемното правоотношение, правата на наемателя, в това число пребиваващи и гостуващи туристи, да държат и ползват наетата площ отпадат автоматично занапред. Достъпът им може да бъде ограничен, считано от датата на уведомлението за едностранно прекратяване на наемния договор, като платените вече суми не се възстановяват. Задържането им представлява прихващане на сумата за дължима неустойка, поради неизпълнението на договорните задължения. Уведомлението се поставя/залепя на съоръжението, ползвано от къмпингуващия. Във връзка с горното, със запознаването на Общите условия и Правилника за вътрешния ред, къмпингуващите, пребиваващите и гостуващите туристи декларират своето съгласие и не възразяват срещу правото на „КЪМПИНГ ЮЖЕН БРЯГ“ ЕООД да изведе извън района на Къмпинга кемпера, караваната и/или палатката. С оглед даденото/декларирано съгласие  за упражняване на това право от страна на Къмпинга, поведението на неговите служителите и/или наети лица не може да бъде прието за самоуправни действия, а представлява такова по тяхното предотвратяване.  Заедно с последиците по-горе, при неспазване на настоящата забрана, лицето дължи на Къмпинга и парична санкция в размер на 3000 /три хиляди/ лева. 

 

 

Сметка:  BG55CECB979010D9615300
Валута:   BGN
Титуляр: „КЪМПИНГ ЮЖЕН БРЯГ“ ЕООД

Централна Кооперативна Банка