ОБЩИ УСЛОВИЯ НА КЪМПИНГ "ГРАДИНА" - 2020

 

 1. Цените включват:
  • туристически данък
  • застраховка
  • паркомясто за едно превозно средство 
  • до четири регистрирани лица в един парцел за една нощувка
 2. В цената са включени още:
  • Електрическо захранване до 10А /2,20 kW/с лични средства за свързване на летуващият на каравана/
  • Водозахранване /с лични средства за свързване на летуващият на каравана/
  • Ползване на санитарни помещения /душове, WC/
  • Сметоизвозване
 3. При резервация и настаняване, всеки е длъжен да се запознае, приеме и изпълнява задълженията си в Правилника за вътрешния ред на къмпинга, поместен на сайта на Къмпинг Градина и изложен на видно място на рецепция. Заедно с това  приема и настоящите Oбщи условия независимо от начина, по който е направена резервацията (онлайн, по телефона и на място).
 4. Със заплащането на престой на територията на къмпинг "Градина", в брой или по банков път, лицето, наело парцела/бунгалото, декларира, че се е запознал и приел Oбщите условия и Правилника за вътрешния ред на "КЪМПИНГ ЮЖЕН БРЯГ" ЕООД.
 5. За валидна се счита резервация, направена чрез използването на  резервационната форма на страницата на къмпинг "Градина", приети са Oбщите условия и Правилника за вътрешния ред от страна на резервиращия /лицето, наело парцел или бунгало/ и  потвърдена от страна на „КЪМПИНГ ЮЖЕН БРЯГ“ ЕООД.
 6. Политика за плащане и анулиране:
  1. Парцели за каравани:
 • Гостът заплаща капаро в размер на 50% от общата дължима сума за целия престой при резервация, в срок от 3 (три) работни дни след потвърждение от  страна на "КЪМПИНГ ЮЖЕН БРЯГ" ЕООД, че парцелът може да бъде нает.
 • Останалите 50% се заплащат минимум 21 /двадесет и един/ работни дни преди датата на настаняване в къмпинга.
 • В случай на анулиране на резервацията, сумата от авансовото плащане се връща само при условие, че анулирането е извършено 21 /двадесет и един дни/ преди планираната дата на пристигане.
 • В случай на анулиране след този срок, "КЪМПИНГ ЮЖЕН БРЯГ"  ЕООД задържа 50% от авансово платената сума.
 • При резервация и настаняване след началото на сезона, гостът заплаща 100% от общата дължима сума за целия престой в срок от 3 (три) работни дни след потвърждение от  страна на "КЪМПИНГ ЮЖЕН БРЯГ" ЕООД, че парцелът може да бъде нает.
 • В случай на анулиране на резервация, направена след началото на сезона, "КЪМПИНГ ЮЖЕН БРЯГ" ЕООД  има право да задържи 100% от заплатената сума.
  1. Бунгала:
 • Гостът заплаща капаро в размер на 30% от общата дължима сума за целия престой в срок от 3 (три) работни дни от датата на резервация и възможност за безплатно анулиране до 30 дни преди датата на настаняване
 • В случай на анулиране след този период, капарото остава в полза на „Къмпинг Южен бряг“ ЕООД.
 • Останалите 70% се заплащат до 30 дни преди датата на настаняване.
 • Когато остават по-малко от 30 дни до датата на настаняване, остатъкът се дължи на място при пристигане в Къмпинг“Градина“.
 • При резервация, направена в периода 15.06-30.09, гостът заплаща капаро в размер на 50% от общата дължима сума за целия престой до 24 часа от датата на резервация и възможност за безплатно анулиране до 3 дни от датата на резервация.
 • Останалите 50% се заплащат на място, при пристигане в Къмпинг „Градина“.
 • В случай на анулиране след този период, капарото остава в полза на „Къмпинг Южен бряг“ ЕООД.
 • В случай на анулиране на резервацията по време на престоя, "КЪМПИНГ ЮЖЕН БРЯГ" ЕООД задържа 100% от заплатената сума.
 1. В случай, че сумата не бъде заплатена в посочения срок, резервацията се анулира.
 2. При заплащане на парцел/бунгало по банков път, в основанието за плащане следва да бъде посочен номера на резервацията, периодът на наемане, както и името на лицето, на което е направена резервацията.
 3. Всички услуги в къмпинга се ПРЕДПЛАЩАТ в брой на рецепция, по банковата сметка на „КЪМПИНГ ЮЖЕН БРЯГ“ ЕООД или на ПОС Терминал на рецепция преди настаняване.
 4. Позволеният брой на лица, настанени в един парцел е до 4 /четири/ души. След  допълнително  заплащане, според действащ ценоразпис на Къмпинга,  в един парцел, могат да бъдат допуснати още до 3 /три/ лица, със статут на гостуващи туристи към къмпингуващия. Всички лица на територията на Къмпинга подлежат на регистрация на рецепция.
 5. Съгласно промените в Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК) и възможността за поставяне на къмпингуващи средства в обхвата на територията на „Къмпинг Градина“:
 • Разпоредбата на чл. 17а, ал.2 от ЗУЧК забранява поставянето на къмпингуващи средства, както и преминаването, паркирането и престоя на превозни средства, ремаркета и полуремаркета върху подвижни (бели) дюни, неподвижни дюни с тревна растителност (сиви дюни) и облесени дюни, попадащи в границите на зона «А» и зона «Б» или в урбанизираните територии след границите на «А».  Също така в чл. 17б, ал.1 ЗУЧК е въведена забрана за преминаване, паркиране и престой на превозни средства и ремаркета върху територията на морския плаж.
 • В тази връзка се забранява поставянето на къмпингуващи средства върху бели, сиви или облесени дюни, попадащи в територията на къмпинга.
 • Забранява се преминаване през териториите, паркиране и престой на превозни средства върху бели, сиви или облесени дюни.
 • При нарушаване на визираните разпоредби на чл. 10 а и чл. 17а и чл. 17б ЗУЧК законът предвижда налагане на имуществени санкции за юридическите лица или глоби за физическите лица, както  принудителни административни мерки в значителен размер, а именно:
 • Съгласно чл. 30, ал. 2 ЗУЧК глобата за поставяне на къмпингуващи средства и т.н. в бели, сиви и облесени дюни е в размер на 500  – 1000 лева, имуществена санкция в размер на  1000 до 3000 лв.; за преминаване и паркиране на превозно средство върху посочените видове дюни чл. 30, ал. 3 ЗУЧК предвижда  глоба в размер на 1000  до 3 000 лв., При повторно нарушение наказанието е глоба от 1 000 до 3 000 лева или имуществена санкция от 5 000 до 10 000 лв.
 1. Предвид гореизложеното и с оглед избягване на риска от налагането на санкции, следва да се придържате към следните ограничения при експлоатирането на къмпинга:
 • Всички територии от къмпинга, които са обозначени като бели, сиви или облесени дюни, ще бъдат заградени и маркирани с указателни табели или по друг начин, така че да е ясно, че върху тях не могат да се разполагат нито палатки, нито превозни средства. Разполагането къмпингуващи средства в района на къмпинга върху обозначени като бели, сиви или облесени дюни места е строго забранено, като нарушаването на тази забрана би била изцяло на отговорност на летовниците.
 • „Къмпинг Южен Бряг ЕООД“ има право да изиска от летовниците-нарушители да изнесат незабавно разположените в забранените зони за къмпингуващи средства а така също, че в тези  случаи при налагане от компетентните органи на санкции на дружеството, опериращо къмпинга, същото ще има право на регресен иск срещу нарушителите.
 • Върху останалите територии, в които не попадат дюни, могат да се разполагат къмпингуващи средства
 1. Забранено е пренаемането и/или преотстъпване ползването на парцелите, караваните, бунгалата на трети лица. Неизпълнението на това задължение е основание за едностранно, предсрочно прекратяване на наемното правоотношение от страна на "КЪМПИНГ ЮЖЕН БРЯГ" ЕООД. След прекратяване на наемното правоотношение, правата на наемателя, в това число пребиваващи и гостуващи туристи, да държат и ползват наетата площ отпадат автоматично занапред. Достъпът им може да бъде ограничен, считано от датата на уведомлението за едностранно прекратяване на наемния договор, като платените вече суми не се възстановяват. Задържането им представлява прихващане на сумата за дължима неустойка, поради неизпълнението на договорните задължения. Уведомлението се поставя/залепя на съоръжението, ползвано от къмпингуващия. Във връзка с горното, със запознаването на Общите условия и Правилника за вътрешния ред, къмпингуващите, пребиваващите и гостуващите туристи декларират своето съгласие и не възразяват срещу правото на „КЪМПИНГ ЮЖЕН БРЯГ“ ЕООД да изведе извън района на Къмпинга къмпингуващото средство. С оглед даденото/декларирано съгласие  за упражняване на това право от страна на Къмпинга, поведението на неговите служителите и/или наети лица не може да бъде прието за самоуправни действия, а представлява такова по тяхното предотвратяване.  Заедно с последиците по-горе, при неспазване на настоящата забрана, лицето дължи на Къмпинга и парична санкция в размер на 3000 /три хиляди/ лева. 

 

 

 Централна Кооперативна Банка

Сметка:  BG17 CECB 9790 10D9 6153 05 
Титуляр: „КЪМПИНГ ЮЖЕН БРЯГ“ ЕООД

Валута:   BGN